fd - pwnable.kr

Sun 02 June 2019 by TORGiren pl en 

W tym poście rozwiążemy sobie zadanie fd ze strony pwnable.

Aby zalogować się do zadania wykonujemy:

$ ssh fd@pwnable.kr -p2222

a jako hasło podajemy guest.

Po zalogowaniu się widzimy 3 pliki

fd@ubuntu:~$ ls -l
total 16
-r-sr-x--- 1 fd_pwn fd  7322 Jun 11 2014 fd
-rw-r--r-- 1 root  root 418 Jun 11 2014 fd.c
-r--r----- 1 fd_pwn root  50 Jun 11 2014 flag

flaga znajduje się w pliku flag, natomiast nie mamy do niego dostępu. Mamy natomiast możliwość wykonania programu fd, który ma ustawiony suid pozwalający na odczyt flagi.

Uruchomienie aplikacji daje następujące wyjście:

fd@ubuntu:~$ ./fd
pass argv[1] a number

Dlatego sprawdźmy co robi ta aplikacja. Kod programu znajduje się w pliku fd.c

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
char buf[32];
int main(int argc, char* argv[], char* envp[]){
   if(argc<2){
       printf("pass argv[1] a number\n");
       return 0;
   }
   int fd = atoi( argv[1] ) - 0x1234;
   int len = 0;
   len = read(fd, buf, 32);
   if(!strcmp("LETMEWIN\n", buf)){
       printf("good job :)\n");
       system("/bin/cat flag");
       exit(0);
   }
   printf("learn about Linux file IO\n");
   return 0;

}

Patrząc na kod, widzimy w liniach 6-8, że aplikacja wymaga co najmniej jednego argumentu.

Następnie, w linii 10 widzimy tworzenie zmiennej fd będącą wyliczeniem naszego argumentu, zrzutowanego do typu int, a następnie pomniejszonego o wartość heksadecymalną 0x1234.

W linii 12 widzimy, że wyliczona wartość fd jest używana jako wartość file descriptor przy odczycie danych, które następnie zostają zapisane do zmiennej buf.

Ostatecznie w linii 13, sprawdzane jest, czy wczytany bufor równy jest stringowi LETMEWIN.

Ponieważ domyślnie podczas uruchamiania aplikacji otwierane są trzy deskryptory plików:

 • 0: standardowe wejście
 • 1: standardowe wyjście
 • 2: standardowe wyjście błędów

najprościej będzie użyć istniejącego standardowego wejścia, czyli klawiatury do wczytania bufora.

Aby otrzymać 0 w zmiennej fd, musimy jako argument przekazać wartość 0x1234 w zapisie dziesiętnym.

Sposobem którego ja używam do przeliczania takich wartości, jest użycie pythona

fd@ubuntu:~$ python
Python 2.7.12 (default, Nov 12 2018, 14:36:49)
[GCC 5.4.0 20160609] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 0x1234
4660

Następnie wystarczy uruchomić program fd z argumentem 4660 oraz wpisać oczekiwaną frazę LETMEWIN.

fd@ubuntu:~$ ./fd 4660
LETMEWIN
good job :)
mommy! I think I know what a file descriptor is!!

I otrzymaliśmy flagę.


Fork me on GitHub