Hello World w Linuksie

Mon 20 July 2020 by TORGiren

W tym poście napiszę prosty program Hello World pod Linuksa.

Kod programu

Zacznijmy od napisania wypisywania komunikatu na ekran.

Użyjemy do tego wywołania systemowego write a następnie zwrócimy 0.
Bazując na liście syscalli, widzimy, że write ma number 1, natomiast exit ma number 60.

Następnie, sprawdzając w manualu dla tych syscall-i widzimy, że write przyjmuje trzy argumenty, natomiast exit przyjmuje jeden.

$ man 2 write
...
ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);
...

$ man 2 exit
...
void _exit(int status);
...

Natomiast w abi dla amd64 (str 137) widzimy, że numer syscall-a należy podać w rejestrze rax, natomiast argumenty kolejno w rdi, rsi, rdx.

Jako fd podajemy 1, które odpowiada standardowemu wyjściu, jako buf podajemy adres do łańcucha znaków do wypisania oraz jako count podajemy długość tego łańcucha.

Co prowadzi nas do następującego pseudokodu:

movl $1, %eax
movl $1, %edi
movl string address, %esi
movl string lenght, %edx
syscall

movl $60, $eax
movl $0, $edi
syscall

Następnie, używając opcodes, widzimy że instrukcja mov dla wartości immediate oraz rejestru 64bit ma opcode B8+r

MOV r16/32/64 imm16/32/64 B8+r

gdzie r oznacza numer rejestru którego chcemy użyć, pamiętając że rejestry są numerowane od zera w kolejności rax, rcx, rdx, rbx, rsp, rbp, rsi oraz rdi,

Natomiast syscall ma opcode: 0F 05

SYSCALL RCX R11 SS ... 0F 05 D14 E

dlatego, aby zapisać nasz kod będziemy potrzebowali następujących instrukcji:

b8 01 00 00 00
bf 01 00 00 00
be EA EA EA EA
ba EB EB EB EB
0F 05

b8 3c 00 00 00
bf 00 00 00 00
0F 05

a za nimi umieścimy nasz napis Hello World czyli 4865 6c6c 6f20 576f 726c 640a

Zapisując to w jednej lini:

b801 0000 00bf 0100 0000 beEA EAEA EAba EBEB EBEB 0F05 b83c 0000 00bf 0000 0000 0F05 4865 6c6c 6f20 576f 726c 640a

Nagłówek ELF

Teraz musimy przygotować nagłówek ELF. Posłużymy się tutaj dokumentacją nagłówków elf oraz abi.
Nie będę dokładnie opisywał wszystkich pól, a skupię się jedynie na tych które będą nam potrzebne do napisania aplikacji.

Nagłówek ELF ma następującą strukturę:

typedef struct {
  unsigned char e_ident[EI_NIDENT];
  uint16_t   e_type;
  uint16_t   e_machine;
  uint32_t   e_version;
  ElfN_Addr   e_entry;
  ElfN_Off   e_phoff;
  ElfN_Off   e_shoff;
  uint32_t   e_flags;
  uint16_t   e_ehsize;
  uint16_t   e_phentsize;
  uint16_t   e_phnum;
  uint16_t   e_shentsize;
  uint16_t   e_shnum;
  uint16_t   e_shstrndx;
} ElfN_Ehdr;

która u nas przyjmie następujące wartości

e_ident:

Pierwsze cztery bajty mają wartość 0x7f454c46.
EI_CLASS dla 64bit przyjmuje wartość 2.
EI_DATA dla little endian przyjmuje wartość 1.
EI_VERSION musi być podane jako 1.
EI_OSABI dla systemów Linuks podajemy 3.
EI_ABIVERSION podajemy 0.
EI_PAD wypełnienie zerami do pełnych 16 bajtów, czyli 16-9=7
W efekcie otrzymamy: 7f 45 4c 46 02 01 01 03 00 00 00 00 00 00 00 00

e_type:

Dwubajtowa wartość określająca typ pliku.
Dla aplikacji wykonywalnej podajemy wartość 0x0002.

e_machine:

Dwubajtowa wartość która określa architekturę.
Dla x86_64 podajemy 60, czyli 0x003e.

e_version:

Czterobajtowa wartość określająca wersję.
Podajemy EV_CURRENT czyli 0x00000001.

e_entry:

Ośmiobajtowy adres początku wykonywania programu. Uzupełnimy go później.
Roboczo przyjmijmy wartość 0xAAAAAAAAAAAAAAAA.

e_phoff:

Ośmiobajtory offset w którym zaczynają się nagłówki programowe
Roboczo przyjmijmy wartość: 0xBBBBBBBBBBBBBBBB.

e_shoff:

Ośmiobajtory offset w którym zaczynają się nagłówki sekcji
Roboczo przyjmijmy wartość: 0xCCCCCCCCCCCCCCCC.

e_flags:

Czterobajtowa wartość określająca flagi.
Podajemy tutaj 0x00000000.

e_ehsize:

Dwubajtowa wartość określająca rozmiar tego nagłówka.
Dla systemu 64bit podajemy 64 czyli 0x0040

e_phentsize:

Dwubajtowa wartość określająca rozmiar pojedynczego wpisu w nagłówkach programowych
Dla 64bit podajemy wartość 0x0038.

e_phnum:

Dwubajtowa wartość określająca ilość nagłówków programowych
Roboczo przyjmijmy wartość 0xDDDD.

e_shentsize:

Dwubajtowa wartość określająca rozmiar pojedynczego wpisu w nagłówkach sekcji.
Dla 64bit podajemy wartość 0x0040.

e_shnum:

Dwubajtowa wartość określająca ilość nagłówków sekcji
Roboczo przyjmijmy wartość 0xEEEE.

e_shstrndx:

Dwubajtowa wartość określająca indeks nagłówka sekcji opisującego fragment przechowujący nazwy sekcji
Roboczo przyjmijmy wartość 0xFFFF.

Efekcie, nagłówek będzie wyglądał następująco:

7f45 4c46 0201 0103 0000 0000 0000 0000 0200 3e00 0100 0000 AAAA AAAA AAAA AAAA BBBB BBBB BBBB BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC 0000 0000 4000 3800 DDDD 4000 EEEE FFFF

Nagłówki programowe

Następnie przygotujemy nagłówki programowe. Struktura każdego wpisu jest następująca:

typedef struct {
  uint32_t  p_type;
  uint32_t  p_flags;
  Elf64_Off p_offset;
  Elf64_Addr p_vaddr;
  Elf64_Addr p_paddr;
  uint64_t  p_filesz;
  uint64_t  p_memsz;
  uint64_t  p_align;
} Elf64_Phdr;

Stworzymy sobie jeden nagłówek programowy, który będzie ładował nasz kod wykonywalny do pamięci

p_type:

Czterobajtowa wartość przechowująca typ danego segmentu danych
W naszym przypadku, będzie to PT_LOAD czyli 0x00000001.

p_flags:

Czterobajtowa wartość przechowująca uprawnienia do ładowanego segmentu.
W naszym przypadku będzie to Read and Exec czyli 0x00000005.

p_offset:

Ośmiobajtowa wartość przechowująca offset w pliku od którego zaczniemy wczytywanie
Roboczo przyjmijmy 0xABABABABABABABAB.

p_vaddr:

Ośmiobajtowa wartość przechowująca adres pod który ma zostać załadowany segment
Roboczo przyjmijmy 0xACACACACACACACAC.

p_paddr:

Ośmiobajtowa wartość przechowująca fizyczny adres. Na systemach System V jest to ignorowane, ale zwykle podaje się to samo, co p_vaddr.
Roboczo przyjmijmy 0xACACACACACACACAC.

p_filesz:

Ośmiobajtowa wartość przechowująca liczbę bajtów które mają zostać przeczytane z pliku
Roboczo przyjmijmy 0xADADADADADADADAD.

p_memsz:

Ośmiobajtowa wartość przechowująca liczbę bajtów które mają zostać zapisane do pamięci.
Przyjmijmy to samo co p_filesz 0xADADADADADADADAD.

p_align:

Ośmiobajtowa wartość przechowująca wartość dla wyrównania.
Przyjmijmy 0x0000000000000000.

W efekcie nagłówki programowe przyjmują postać:

0100 0000 0500 0000 ABAB ABAB ABAB ABAB ACAC ACAC ACAC ACAC ACAC ACAC ACAC ACAC ADAD ADAD ADAD ADAD ADAD ADAD ADAD ADAD 0000 0000 0000 0000

Nagłówki sekcji

Następnie potrzebujemy dwóch sekcji. Jednej na kod aplikacji, drugiej na nazwy sekcji. Dodatkowo, na pierwszej pozycji należy umieścić pustą sekcje pustą.

Struktura wpisów sekcji jest następująca:

typedef struct {
  uint32_t  sh_name;
  uint32_t  sh_type;
  uint64_t  sh_flags;
  Elf64_Addr sh_addr;
  Elf64_Off sh_offset;
  uint64_t  sh_size;
  uint32_t  sh_link;
  uint32_t  sh_info;
  uint64_t  sh_addralign;
  uint64_t  sh_entsize;
} Elf64_Shdr;

Jako pierwszą przygotujemy sekcję z nazwami sekcji.

sh_name:

Czterobajtowa wartość określająca indeks nazwy sekcji na liście nazw sekcji. Pierwsza sekcja ma pustą nazwę, dlatego nazwa tej sekcji zaczyna się na pozycji 1.
W naszym przypadku będzie to 0x00000001.

sh_type:

Czterobajtowa wartość określająca typ danych w danej sekcji.
W naszym przypadku SHT_STRTAB czyli 0x00000003.

sh_flags:

Ośmiobajtowa wartość określająca flagi dla danej sekcji.
W naszym przypadku brak flag dla tej sekcji, czyli 0x0000000000000000.

sh_addr:

Ośmiobajtowa wartość określająca adres adres w pamięci w którym zaczyna znajduje się sekcja.
W naszym przypadku sekcja powinna być ładowana z pliku, czyli 0x0000000000000000.

sh_offset:

Ośmiobajtowa wartość określająca offset względem adresu
Roboczo przyjmijmy 0xAEAEAEAEAEAEAEAE.

sh_size:

Ośmiobajtowa wartość określająca rozmiar sekcji
Roboczo przyjmijmy 0xAFAFAFAFAFAFAFAF.

sh_link:

Czterobajtowa wartość, której zawartość jest różnie interpretowana w zależności o typu.
W naszym przypadku przyjmujemy 0x00000000.

sh_info:

Czterobajtowa wartość, której zawartość jest różnie interpretowana w zależności o typu.
W naszym przypadku przyjmujemy 0x00000000.

sh_addralign:

Ośmiobajtowa wartość przechowująca wartość dla wyrównania.
Przyjmujemy 0x0000000000000000.

sh_entsize:

Ośmiobajtowa wartość która jest używana, gdy sekcja opisuje tablicę o zadanym rozmiarze.
W naszym przypadku przyjmujemy 0x0000000000000000.

W efekcie ten wpis będzie miał postać

0001 0000 0300 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 AEAE AEAE AEAE AEAE AFAF AFAF AFAF AFAF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Następnie przygotujmy sekcję dla programu

sh_name:

Pierwsza sekcja ma pustą nazwę, druga sekcja ma nazwę .shstrtab, dlatego .text zaczyna się na pozycji 12
W naszym przypadku będzie to 0x0000000b.

sh_type:

W naszym przypadku SHT_PROGBITS czyli 0x00000001.

sh_flags:

W naszym przypadku SHF_ALLOC oraz SHF_EXECINSTR, czyli 0x0000000000000006.

sh_addr:

Roboczo przyjmijmy 0xBABABABABABABABA.

sh_offset:

Roboczo przyjmijmy 0xBCBCBCBCBCBCBCBC.

sh_size:

Roboczo przyjmijmy 0xBDBDBDBDBDBDBDBD.

sh_link:

Przyjmujemy 0x00000000

sh_info:

Przyjmujemy 0x00000000

sh_addralign:

Przyjmujemy 0x0000000000000000.

sh_entsize:

Przyjmujemy 0x0000000000000000.

Co w efekcie da nam:

0b00 0000 0100 0000 0600 0000 0000 0000 BABA BABA BABA BABA BCBC BCBC BCBC BCBC BDBD BDBD BDBD BDBD 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Ostatnią rzeczą którą musimy przygotować, są nazwy sekcji. Użyjemy domyślnych nazw .shstrtab oraz .text

003e 7368 7374 7274 6162 002e 7465 7874 0000

Układ danych w pliku

Spróbujmy teraz ułożyć wszystkie elementy w pliku.

Nagłówek ELF będzie oczywiście na początku pliku.
Następnie nagłówki programowe umieścimy pod adresem 0x100,
Nagłówki sekcji pod adresem 0x200,
kod programu pod adresem 0x300,
a nazwy sekcji pod 0x400.

Uzupełnianie placeholderów

Załóżmy, że nasz program umieścimy w pamięci pod adresem 0x40000.

Znając położenie elementów w pliku, możemy podmienić placeholdery na właściwe wartości:

AAAA AAAA AAAA AAAA:

Czyli nasz entry point, będzie miał adres 0x400300, ponieważ program jest ładowany pod adresem 0x40000, a nasz kod w pliku jest pod adresem 0x300, a dla prostoty zachowamy takie same offsety.
0003 4000 0000 0000.

BBBB BBBB BBBB BBBB:

Czyli offset w pliku w którym zaczynają się nagłówki programowe; u nas 0x100.
0001 0000 0000 0000

CCCC CCCC CCCC CCCC:

Czyli offset w pliku w którym zaczynają się nagłówki sekcyjne; u nas 0x200.
0002 0000 0000 0000

DDDD:

Czyli liczba nagłówków programowych, czyli 1.
0100.

EEEE:

Czyli liczba nagłówków sekcyjnych, czyli 3.
0300.

FFFF:

Czyli index nagłówka sekcji z nazwami sekcji, czyli 1.
0100.

ABAB ABAB ABAB ABAB:

Czyli offset w pliku w którym zaczyna się kod, czyli 0x300.
0003 0000 0000 0000.

ACAC ACAC ACAC ACAC:

Czyli address w pamięci do którego ma zostać załadowany kod, czyli 0x40300.
0003 4000 0000 0000.

ADAD ADAD ADAD ADAD:

Czyli liczba bajtów która ma zostać załadowana, czyli 0x2e.
2e00 0000 0000 0000

AEAE AEAE AEAE AEAE:

Czyli offset w którym zaczyna się w pliku sekcja z nazwami sekcji.
0004 0000 0000 0000

AFAF AFAF AFAF AFAF:

Czyli rozmiar sekcji. Jest to suma długości nazw sekcji wraz z znakami NULL.
1200 0000 0000 0000

BABA BABA BABA BABA:

Czyli adres sekcji w pamięci. Nasz kod został załadowany pod adres 0x40300.
0003 4000 0000 0000.

BCBC BCBC BCBC BCBC:

Czyli offset tej sekcji w pliku. U nas 0x300.
0003 0000 0000 0000.

BDBD BDBD BDBD BDBD:

Czyli długość sekcji z naszym kodem.
2200 0000 0000 0000.

EAEA EAEA:

Czyli adres pod którym znajduje się Hello world. W naszym przypadku znajduje się on tuż za kodem, czyli 0x22 za początkiem kodu w 0x40300.
2203 4000

EBEB EBEB:

Czyli długość napisu Hellow world.
0C00 0000.

Tworzenie pliku

Umieśćmy nasze dane w pliku (wejście zakańczamy enterem i sekwencją Ctrl-d:

$ xxd -r -p - /tmp/dd #ELF
7f45 4c46 0201 0103 0000 0000 0000 0000 0200 3e00 0100 0000 0003 4000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0002 0000 0000 0000 0000 0000 4000 3800 0100 4000 0300 0100
$ xxd -r -p -s 0x100 - /tmp/dd #Program headers
0100 0000 0500 0000 0003 0000 0000 0000 0003 4000 0000 0000 0003 4000 0000 0000 2e00 0000 0000 0000 2e00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
$ xxd -r -p -s 0x200 - /tmp/dd #Section header null
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
$ xxd -r -p -s 0x240 - /tmp/dd #Section header strtab
0100 0000 0300 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0004 0000 0000 0000 1200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
$ xxd -r -p -s 0x280 - /tmp/dd #Section header text
0b00 0000 0100 0000 0600 0000 0000 0000 0003 4000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 2200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
$ xxd -r -p -s 0x300 - /tmp/dd #Code
b801 0000 00bf 0100 0000 be22 0340 00ba 0C00 0000 0F05 b83c 0000 00bf 0000 0000 0F05 4865 6c6c 6f20 576f 726c 640a
$ xxd -r -p -s 0x400 - /tmp/dd #Section names
002e 7368 7374 7274 6162 002e 7465 7874 0000

Otrzymany plik powinien mieć postać:

00000000 7f 45 4c 46 02 01 01 03 00 00 00 00 00 00 00 00 |.ELF............|
00000010 02 00 3e 00 01 00 00 00 00 03 40 00 00 00 00 00 |..>.......@.....|
00000020 00 01 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 |................|
00000030 00 00 00 00 40 00 38 00 01 00 40 00 03 00 01 00 |....@.8...@.....|
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
*
00000100 01 00 00 00 05 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 |................|
00000110 00 03 40 00 00 00 00 00 00 03 40 00 00 00 00 00 |..@.......@.....|
00000120 2e 00 00 00 00 00 00 00 2e 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
*
00000240 01 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000250 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 |................|
00000260 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000270 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000280 0b 00 00 00 01 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000290 00 03 40 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 |..@.............|
000002a0 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |"...............|
000002b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
*
00000300 b8 01 00 00 00 ba 01 00 00 00 be 22 03 40 00 ba |...........".@..|
00000310 0c 00 00 00 0f 05 b8 3c 00 00 00 ba 00 00 00 00 |.......<........|
00000320 0f 05 48 65 6c 6c 6f 20 57 6f 72 6c 64 0a 00 00 |..Hello World...|
00000330 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
*
00000400 00 2e 73 68 73 74 72 74 61 62 00 2e 74 65 78 74 |..shstrtab..text|
00000410 00 00                       |..|
00000412

Oraz być uruchamialny:

torgiren@redraptor /tmp $ chmod +x /tmp/dd
torgiren@redraptor /tmp $ /tmp/dd
Hello World

Fork me on GitHub